Dziś jest wtorek, 28 lipca 2015 r. imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Nawigacja
 
Polecamy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Aktualności

W KOŃCU ZOSTANIE USTABILIZOWANE CIŚNIENIE WODY WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY!!!!!

2015-07-28, 14:03

Podpisanie aneksu w dniu 30.06.2015r. nr POIS.01.01.00-00-016/08-08 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie”, dofinansowanego z Funduszu Spójności, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO 2007-2013 PR.1 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, DZ.1.1. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWYŻEJ 15 TYS. RLM umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców obszaru wschodniej części Gminy Szemud. Podpisanie przedmiotowego aneksu umożliwiło zwiększenie kwoty dotacji, wydłużenie okresu realizacji projektu oraz rozszerzenie zakresu podstawowej umowy o  następujące zadania: - modernizację ujęcia wody z przebudową zbiorników retencyjnych oraz przebudową systemu wodociągowego we wsi Bojano, - budowę związaną z modernizacją sieci wodociągowej na trasie Bojano – Koleczkowo, zlokalizowana w ulicy Majora Bojana obręb Bojano i obręb Koleczkowo, - przebudowę i modernizację stacji podnoszenia ciśnienia wody w Koleczkowie przy ul. Leśnej, - modernizację systemu wodociągowego poprzez budowę pompowni strefowej ze zbiornikiem retencyjnym wraz z rurociągami towarzyszącymi wod-kan i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w Bojanie w rejonie ulic Czynu 1000-lecia i  Malinowej. Na przedmiotowe zadania uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia na budowę, w ramach których ogłosiliśmy trzy przetargi nieograniczone, a w dniu 27.07.2015r. podpisaliśmy umowę z wykonawcami na powyższe zadania. W ramach zadania pn.: 1. „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie Gminy Szemud„- najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane GLEMBUD Sławomir Glembin, ul. Pucka 39, 84-103 Łebcz, z ceną brutto 3 085 850,00 zł. 2. „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie Gminy Szemud- zad.2” - Zakład Usługowo- Produkcyjno- Handlowy „HIRSZ”, ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, z ceną brutto 1 792 729,15 zł 3. „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie Gminy Szemud- zad.3”- Zakład Usługowo- Produkcyjno- Handlowy „HIRSZ” ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, z ceną brutto 436 641,13 zł. Podczas wykonywania powyższych robót mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody, a także problemy komunikacyjne na ul. Majora Bojana i Czynu 1000- lecia w miejscowości Bojano. Liczymy na wyrozumiałość z Państwa strony, gdyż powyższe krótkotrwałe utrudnienia przyczynią się do sprawniejszego funkcjonowania systemu wodociągowego na tym obszarze.

Czytaj więcej...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szemud - 2015

2015-07-28, 13:43

W dniu 07.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 70.732,19 zł brutto z zakładem Gospodarki Komunalnej ,,GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szemud - 2015. Zadanie dotyczy demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach, w ilości: ok. 69,543 Mg. (25 miejsc) oraz transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych w stosach na posesjach w ilości: ok. 56,679 Mg (25 miejsc) z terminem wykonania do 15.09.2015 r.

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy w msc. Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino

2015-07-28, 13:40

W dniu 16.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 564.180,09 zł brutto z firmą WODOMEX Mierzejewska Małgorzata na zadanie pn. Dostawa wodomierzy radiowych do wody zimnej wraz z wymianą. Zadanie dotyczy dostawy fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej wraz z wymianą na istniejących przyłączach wodociągowych oraz wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych z terminem wykonania do 30.09.2015 r.

Czytaj więcej...

Oznakowanie dróg

2015-07-28, 13:37

Oznakowanie dróg Na terenie Gminy Szemud pojawia się coraz więcej dróg gminnych utwardzonych asfaltem lub płytami drogowymi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz bezpieczeństwa konstrukcji dróg, na niektórych odcinkach zastosowaliśmy oznakowanie pionowe. Na nowo utwardzonych drogach niektórzy kierowcy poruszają się z nadmierną prędkością powodując zagrożenie. Przypominamy, że prawie wszystkie skrzyżowania dróg gminnych są równorzędne, czyli obowiązuję reguła „prawej ręki”. Rozważamy zastosowanie jednolitego oznakowania ważniejszych dróg na początku i końcu, informujące o skrzyżowaniach równorzędnych. Wyjątek stanowi skrzyżowanie ul. Hebla i ul. Majora Bojana w Bojanie, które oznakowanie jest znakami A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Pierwszeństwo ma tam ul. Hebla a pomimo tego doszło tam do kolizji. Wszystkie nasze drogi utwardzone przy włączeniach do dróg wyższej kategorii wyposażone są w znak „ustąp pierwszeństwa” W Szemudzie na ul. E. Kwidzińskiego zastosowaliśmy oznakowanie D-41 „strefa zamieszkania”. Znak taki występuję również w Warzeńskiej Hucie. Przypominamy, że dla danego oznakowania obowiązują wyjątkowe zasady dotyczące bezpieczeństwa pieszych: 1) Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami i może korzystać z całej szerokości drogi. 2) Obowiązuję dopuszczalna prędkość dla pojazdów do 20 km/h 3) Parkowanie pojazdów jest możliwe wyłącznie na przeznaczonych do tego oznakowanych miejscach.    Dla utrzymania dobrego stanu technicznego nowo utwardzonych dróg, gdzie zastosowano płyty drogowe i nawierzchnie bitumiczne, wprowadzono ograniczenie poruszania się samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 10 ton. Zakaz ten nie dotyczy mieszkańców, natomiast pozostali właściciele samochodów ciężarowych muszą uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie zezwolenie na przejazdy tzw. okazjonalne. O zezwolenie może wystąpić zarówno właściciel pojazdu jak i osoba zainteresowana dostawą np. materiałów budowlanych. Koszt zezwolenia wynosi odpowiednio: 50 zł/miesiąc, 100 zł/6 miesięcy i 200 zł/12 miesięcy. Oznakowanie poza ochroną konstrukcji dróg ma przede wszystkim wyeliminować tzw ruch tranzytowy po niektórych drogach. Prosimy mieszkańców i pozostałych uczestników ruchu po naszych drogach o zachowanie ostrożności i bezpiecznej jazdy. Szerokiej drogi! Roman Chustak

Czytaj więcej...

Utwardzenie pobocza ul. Letniskowej w Kamieniu

2015-07-28, 13:31

W dniu 21.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 109.816,13 zł brutto z firmą Zdzisław Okrój ,,OKRÓJ” oraz przekazaliśmy teren budowy na zadanie pn. Utwardzenie pobocza ul. Letniskowej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamień - Rybarnia. Zadanie dotyczy utwardzenia pobocza (koryto, nawierzchnia z kruszywa łamanego) na odcinku 1300,0 m, rów odwadniający, formowanie nasypów i ustawienie słupków – 50 szt. z terminem wykonania do 30.08.2015 r.

Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo - rozpoczęte

2015-07-28, 13:28

W dniu 21.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 140.381,94 zł brutto z firmą Zdzisław Okrój ,,OKRÓJ” oraz przekazaliśmy teren budowy na zadanie pn. Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo z terminem wykonania do 19.09.2015 r. Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: – ul. Hipiczna 2025 szt. yomb o  szer. nawierzchni 4 m. – ul. Sarnia Góra 2400 szt. yomb o  szer. nawierzchni 4 m. – ul. Północna 714 szt. yomb o  szer. nawierzchni 4 m. – ul. Wczasowa 1200 szt. yomb o  szer. nawierzchni 3 m. – ul. Łąkowa 684 szt. yomb o  szer. nawierzchni 4 m.

Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Bojano - rozpoczęte

2015-07-28, 13:26

W dniu 15.06.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 211.896,04 zł brutto z firmą LAMPE SERVICES Ruben Lampe oraz przekazaliśmy teren budowy na zadanie pn. Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Bojano z terminem wykonania do 13.09.2015 r. Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: – ul. Starowiejska 3360 szt. yomb o  szer. nawierzchni 4 m. – ul. Kruszyńskiego 2000 szt. yomb o  szer. nawierzchni 3 m. – ul. Spokojna 347 szt. yomb o  szer. nawierzchni 4 m. – ul. Szczęśliwa 963 szt. yomb o  szer. nawierzchni 3 m. – ul. Majora Bojana 1280 szt. yomb o  szer. nawierzchni 4 m. – ul. Tartaczna 2549 szt. yomb o  szer. nawierzchni 4 m.

Czytaj więcej...

Strzeżona plaża w Kamieniu

2015-07-28, 10:34

Zapraszamy ! Miejsce do kąpieli w Kamieniu, strzeżone przez ratowników WOPR. Przestronny parking, nadbrzeże wysypane piaskiem, dwóch ratowników WOPR, ubikacja typu toi toi, boisko do gry w sitkówkę -  to wszystko znajdziemy nad jeziorem Wysoka (Wycztok) przy ul. Letniskowej w Kamieniu.                                 Godziny pracy ratowników: Poniedziałek, Wtorek 10:00 - 16:00 Środa, Czwartek, Piątek 10:00 - 18:00 Sobota, Niedziela 10:00 - 20:00 Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków - wiadomość na miejscu.                                                                           Zapraszamy!

Czytaj więcej...

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

2015-07-28, 10:17

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Europy w Szemudzie

2015-07-28, 09:23

Przed nami kolejna duża impreza organizowana w Szemudzie dla miłośników gry w karty BAŚKA i KOPA. Na Mistrzostwach Polski ustanowiliśmy nowy rekord jednocześnie grających w karty tj. 426 graczy, a teraz kolej na Mistrzostwa Europy na które serdecznie zapraszamy 16 sierpnia o godz. 13.00.

Czytaj więcej...

 
 

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×